ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΛΥΝΩ & ΚΕΡΔΙΖΩ!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ- ΔΩΡΑ- ΤΙΤΛΟΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «DIGITAL CONTENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ» με τον διακριτικό τίτλο «DIGICON M. A.E.» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία»), με έδρα το Κορωπί Αττικής διοργανώνει διαγωνισμό-προωθητική ενέργεια στα περιοδικά της με τίτλο «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΛΥΝΩ & ΚΕΡΔΙΖΩ!».

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν τα έντυπα:

Κρυπτόλεξα Go  19
Σταυρόλεξα και Γρίφοι Για Ολους  221
Κρυπτόλεξα & Παζλ  84
Σκανδιναβικά Γιγας  109
Αμερικάνικα Για Ολους  51
Κρυπτόλεξα Γίγας  59
Σκανδιναβικά Today  41
Σταυρόλεξα Γίγας  42
Σκανδιναβικά Για Ολους  118
Κρυπτόλεξα Gold  66
Σκανδιναβικά Max  52
Σταυρόλεξα & Γρίφοι Τσέπης  97
Τέλεια Κρυπτόλεξα  19
Τα καλύτερα Su-doku – Για εξπέρ Gold  55
Τα Καλύτερα Su-doku  192
Σκανδιναβικά Γιγας  110
Κρυπτόλεξα Για Ολους  68
Κρυπτόλεξα Go  20
Σταυρόλεξα και Γρίφοι Για Ολους  222

Στην κλήρωση μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν λύσει σωστά το σκανδιναβικό σταυρόλεξο ή κλασικό ή αμερικάνικο ή κρυπτόλεξο ή su-doku και θα έχουν στείλει το δελτίο συμμετοχής που θα βρουν στο περιοδικό ταχυδρομικά πλήρως συμπληρωμένο έως τις 4/11/2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: DIGITAL CONTENT, 2o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κορωπί, 19400, Αττική. Αντίγραφα με τον οποιονδήποτε τρόπο (πχ φωτοαντίγραφα, σκαναρισμένα δελτία μέσω e-mail κ.τ.λ) δεν θεωρούνται έγκυρα και δεν θα γίνονται αποδεκτά. Δεκτές πολλαπλές συμμετοχές. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με το ορθώς λυμένο σκανδιναβικό σταυρόλεξο ή κλασικό ή αμερικάνικο ή κρυπτόλεξο ή sudoku και συμπληρωμένη τη φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, ηλικία, διεύθυνση -οδός, πόλη, νομός, ΤΚ- και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και δηλώνοντας συμμετοχή, αποδέχονται την κατοχή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τη διοργανώτρια εταιρεία σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), όπως ισχύει και εφαρμόζεται. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα την αναγραφή του ονόματός τους στο περιοδικό, στον ηλεκτρονικό ιστότοπο και στο facebook της διοργανώτριας εταιρείας σε περίπτωση που κερδίσουν. Η συναίνεση/αποδοχή αυτή θα ισχύει μέχρι την παραλαβή από την DIGICON M.A.E. έγγραφης ανακλήσεώς της από τον διαγωνιζόμενο ή τον έχοντα τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του ανηλίκου διαγωνιζομένου, η οποία θα απευθύνεται στην εταιρεία, και θα αποστέλλεται στην έδρα της ήτοι 2ο χλμ Λεωφόρου Μαρκοπούλου, Κορωπί Αττικής.

Οι νικητές θα είναι έξι (6) και θα μοιραστούν €1.000. Ο πρώτος νικητής θα κερδίσει €500 και οι υπόλοιποι πέντε (5) από €100. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και έξι (6) επιλαχόντες.

Ρητά διευκρινίζεται ότι το ως άνω έπαθλο παρέχεται ένεκα προκηρύξεως διαγωνισμού και κατά κανένα τρόπο ένεκα άλλης αιτίας, ιδίως όχι ένεκα δωρεάς.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην ελληνική επικράτεια και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή. Οι ανήλικοι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, μόνο εφόσον υπάρχει η συναίνεση των εχόντων τη γονική μέριμνα ή την επιμέλειά τους, θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα την οποία θα βρουν στο περιοδικό. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν στα αντίστοιχα πεδία το ονοματεπώνυμο, την ηλικία, τη διεύθυνση -οδός, πόλη, νομός, Τ.Κ., την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του έχοντος την επιμέλεια ή μέριμνα του ανηλίκου και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας (κινητού ή σταθερού). Η φόρμα θα υπογράφεται από οποιονδήποτε από τους έχοντες τη γονική μέριμνα ή την επιμέλειά του ανηλίκου, ο οποίος αποδέχεται ότι με αυτόν τον τρόπο θα δηλώνει τη συναίνεσή του για τη συμμετοχή του ανηλίκου στο διαγωνισμό και την καταβολή του επάθλου σε λογαριασμό του υπογράφοντος ασκούντα την γονική μέριμνα ή επιμέλεια του ανηλίκου.

Όσοι από τους συμμετέχοντες αποστείλουν ορθά συμπληρωμένο το σκανδιναβικό σταυρόλεξο ή κλασικό ή αμερικάνικο ή κρυπτόλεξο ή su-doku και θα έχουν στείλει ταχυδρομικά πλήρως συμπληρωμένο το δελτίο συμμετοχής (σκανδιναβικό σταυρόλεξο ή κλασικό ή αμερικάνικο ή κρυπτόλεξο ή su-doku και συμπληρωμένη τη φόρμα προσωπικών στοιχείων) και με σφραγίδα ταχυδρομείου εντός της ως άνω προβλεπόμενης προθεσμίας, θα συμμετάσχουν στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «DIGICON M. A.E.», τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 1/6/2022 (ημερομηνία κυκλοφορίας του πρώτου τεύχους από αυτά που συμμετέχουν στον διαγωνισμό) έως τις 4/11/2022 (τελευταία ημερομηνία αποστολής συμπληρωμένων δελτίων – σφραγίδα ταχυδρομείου). Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 6/12/2022 1:00μμ στα γραφεία της εταιρείας «DIGICON M. A.E.» 2ο χλμ. Λεωφόρος Μαρκοπούλου Κορωπί.

Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και τα ονόματά τους θα δημοσιευθούν στα παρακάτω έντυπα:

Κρυπτόλεξα Go 23
Κρυπτόλεξα Gold 70
Κρυπτόλεξα Για όλους 72
Σκανδιναβικά Best 57
Σκανδιναβικά Για όλους 123
Σκανδιναβικά Γίγας 115
Τα καλύτερα Su-doku 198
Τα καλύτερα Su-doku – Για εξπέρ Gold 58

Η εταιρεία θα ανακοινώσει επίσης τους νικητές με post στο Facebook @BRAINWAREGR και στο web site ιδιοκτησίας της https://brainware.gr/ αφού πρώτα έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί τους και, εφόσον χρειαστεί, με τους επιλαχόντες.

Οι νικητές υποχρεούνται να ανταποκριθούν μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση. Σε αντίθετη περίπτωση τα δώρα θα δίδονται στους επιλαχόντες με τη σειρά της κλήρωσης.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ

Τo δώρο μπορεί να παραληφθεί από κάθε νικητή κατόπιν συνεννόησης με την ως άνω εταιρεία με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό όπου ο νικητής θα εμφανίζεται ως ο πρώτος δικαιούχος. Οι νικητές υποχρεούνται να υποβάλουν στην διοργανώτρια ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού ελληνικής τράπεζας. Τα κέρδη υπόκεινται στη νόμιμη φορολόγηση. Το ποσό του φόρου θα παρακρατηθεί από την εταιρεία και θα αποδοθεί από εκείνη στο ελληνικό δημόσιο.

Μετά την ανακήρυξη των νικητών και την καταβολή του δώρου κάθε υποχρέωση της εταιρείας «DIGICON M.A.E.» απέναντι στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παύει να υφίσταται.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και να ανακαλέσει το δώρο.

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εκχωρούνται και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με οτιδήποτε άλλο σε οποιαδήποτε τιμή.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό χωρίς ειδική αιτιολόγηση και χωρίς να θεμελιώνεται οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση ή διεκδίκηση εκ μέρους των συμμετεχόντων ενημερώνοντας σχετικά μέσω του ηλεκτρονικού της ιστοτόπου https://brainware.gr/ ή μέσω του περιοδικού.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με ένσταση, αντίρρηση ή άλλη εξώδικη ή δικαστική διεκδίκηση.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Αυτή και μόνη συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη και αυτοδίκαιη αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων, η δε παραβίασή τους συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος.